ویرایزن

[custom_text]
گذراندن طرح در یک روستای دورافتاده، در او دغدغه ای را بوجود می آورد که ثمره‌اش، دسترسی هر فردی که اینترنت داشته باشد به پزشک است. «گلرخ داوران» مدیرعامل اسنپ دکتر، مهمان این قسمت از #زن_بدون_مرز پزشکی است که از روزمرگی و زندگی روتین را نپذیرفت و پا در مسیر…

محمدرضا رضایی

اردیبهشت 1403